Skip to content Skip to footer

Ochrana osobních údajú

Obecné informace
 Správce osobních údajů

 Jsme společnost CUB.SYSTEMS s.r.o., se sídlem č.p. 127, 544 66 Hajnice, Česká republika, IČ 19167920, C 50940, zapsaná u Krajského soudu v Hradci Králové, a jsme správcem Vašich osobních údajů.

Které osobní údaje zpracováváme
Osobní údaje, které nám poskytnete

 Zpracováváme osobní údaje, které nám poskytnete za účelem registrace, nákupu produktu nebo upozornění na nové produkty.

Osobní údaje, které zpracováváme automaticky

Při návštěvě našich webových stránek nebo mobilní aplikace nezpracováváme ani neshromažďujeme žádné vaše osobní údaje automaticky.

Soubory cookie

Na našich webových stránkách ani v mobilní aplikaci nepoužíváme žádné soubory cookie.

Proč shromažďujeme a zpracováváme vaše osobní údaje

Vaše osobní údaje zpracováváme z následujících důvodů:

  • Registrace a uživatelský účet: pro využívání služeb webové a mobilní aplikace je nutná existence uživatelského profilu, do kterého se následně ukládají údaje o stavbách vytvořených uživatelem. Pro účely registrace je nutné zadat e-mailovou adresu. Kontaktní údaje jsou nepovinné a slouží k lepšímu poskytování služeb při žádosti o pomoc.
  • Objednávka: Pro účely objednání zboží a služeb zpracováváme vaše osobní údaje za účelem řádného vyřízení a doručení objednávky. Ukládáme vaše fakturační údaje a dodací adresu, včetně vaší e-mailové adresy a telefonního čísla. V případě jakýchkoli problémů můžeme díky vašim osobním údajům vědět, na koho se obrátit.
  • Péče o zákazníky: Pokud se na nás obrátíte s dotazem/problémem, potřebujeme zpracovávat vaše údaje, abychom mohli odpovědět/vyřešit problém. V některých případech mohou být osobní údaje předány také třetím stranám (např. přepravci zboží nebo obchodnímu partnerovi).
  • E-mailový marketing: na základě vašeho souhlasu vám zasíláme e-mailové zpravodaje. Z odběru newsletteru se můžete snadno odhlásit úpravou souhlasu s odběrem ve svém uživatelském profilu.
  • Výkon práv a právních nároků a kontrola ze strany orgánů veřejné moci: Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat také z důvodu, že je potřebujeme k výkonu našich práv a právních nároků (např. v případě, že vůči nám máte nevypořádanou pohledávku). Dále můžeme vaše osobní údaje zpracovávat také proto, že je potřebujeme pro účely kontroly ze strany orgánů veřejné moci a z jiných podobně závažných důvodů.
Osobní údaje zpracováváme na základě následujících právních předpisů
Uzavření a plnění smlouvy

 Velkou část vašich osobních údajů potřebujeme k tomu, abychom s vámi mohli uzavřít kupní nebo jinou smlouvu týkající se zboží nebo služeb, které si od nás přejete zakoupit. Po uzavření smlouvy zpracováváme vaše osobní údaje, abychom vám mohli řádně doručit zakoupené zboží nebo vám řádně poskytnout zakoupené služby. Na základě tohoto právního základu tedy zpracováváme především fakturační a dodací údaje.

Souhlas

Za účelem zasílání obchodních sdělení (e-mailový marketing) zpracováváme vaše osobní údaje na základě vašeho souhlasu, který udělujete při registraci. Z odběru newsletteru se můžete snadno odhlásit úpravou souhlasu s odběrem ve svém uživatelském profilu.

Předávání osobních údajů třetím stranám

 V následujících případech předáváme vaše osobní údaje třetím stranám:

  • Doručení zboží: Vámi zvolený dopravce nikdy nebude schopen doručit zboží, které jste si objednali, pokud jsme mu nesdělili údaje o tom, kam a komu má zboží doručit. Tyto údaje předáme dopravci tak, jak je vyplníte v objednávkovém formuláři. Takto předané údaje zahrnují zejména vaše jméno a příjmení, adresu pro doručení, telefonní číslo, na kterém vás může dopravce kontaktovat, a v případě, že zboží nebylo zaplaceno předem, částku, kterou je třeba případně zaplatit při převzetí zboží. Dopravce je oprávněn zpracovávat námi předané osobní údaje pouze za účelem doručení zboží a poté je neprodleně vymazat.
  • Dodání zboží, které pro nás skladuje smluvní partner: pokud si u nás objednáte zboží, které je uloženo ve skladu našeho smluvního partnera, musíme za účelem vyřízení objednávky předat vaše osobní údaje tomuto smluvnímu partnerovi, který objednávku vyřídí. Takto předané údaje zahrnují zejména vaše jméno a příjmení, dodací adresu, telefonní číslo, na kterém vás může dopravce kontaktovat, a částku, která má být zaplacena při převzetí zboží. Smluvní partner pak musí osobní údaje předat dopravci, který vám zboží doručí, jinak by vám dopravce nemohl zboží doručit. Smluvní partner, který pro nás zboží skladuje, i dopravce jsou povinni ve vztahu k osobním údajům, které jim předáváme, tyto osobní údaje používat pouze pro účely skladování/dodání zboží a poté je neprodleně vymazat.
  • Státní orgány: v případě vymáhání našich práv mohou být vaše osobní údaje předány třetí straně (např. advokátovi). Pokud nám zákon nebo orgán veřejné moci (např. Policie Slovenské republiky) uloží povinnost předat vaše osobní údaje, musíme tak učinit.
  • Proti tomu můžete vznést námitku e-mailem na adresu info@cub.systems.
Jak dlouho vaše osobní údaje zpracováváme?

 V první řadě budeme vaše údaje zpracovávat po dobu trvání smluvního vztahu mezi námi.

 V případě zpracování osobních údajů, ke kterému byl udělen souhlas, budou vaše osobní údaje zpracovávány zpravidla po dobu 7 let nebo do odvolání tohoto souhlasu.

 Pokud se přihlásíte k odběru obchodních sdělení, budeme vaše osobní údaje zpracovávat po dobu 7 let nebo do doby, než odběry dalších sdělení zrušíte. Tento nesouhlas můžete snadno vyjádřit úpravou nastavení svého uživatelského profilu.

 Dále upozorňujeme, že ty osobní údaje, které jsou nezbytné pro řádné poskytování našich služeb nebo pro plnění všech našich povinností, ať už tyto povinnosti vyplývají ze smlouvy mezi námi nebo z obecně platných právních předpisů, musíme zpracovávat bez ohledu na souhlas, který jste nám udělili, a to po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy nebo v souladu s nimi (např. u daňových dokladů je tato doba nejméně 10 let).

 Údaje získané prostřednictvím uživatelského účtu nebo jiným obdobným způsobem zpracováváme po dobu využívání našich služeb a poté zpravidla po dobu 5 let po jejich zrušení. Poté jsou obvykle po přiměřenou dobu uchovávány pouze základní identifikační údaje a údaj o důvodu zrušení uživatelského účtu nebo údaje tvořící součást provozních záloh.

Bezpečnost osobních údajů

 Vaše osobní údaje jsou u nás v bezpečí. Abychom zabránili neoprávněnému přístupu k vašim osobním údajům a jejich zneužití, zavedli jsme vhodná technická a organizační opatření.

 Na ochraně vašich osobních údajů nám velmi záleží. Proto nejen pravidelně kontrolujeme jejich zabezpečení, ale také jejich ochranu neustále zlepšujeme. Veškerá komunikace mezi vaším zařízením a našimi webovými servery je šifrovaná. Přihlašovací údaje jsou šifrovány a všechny vaše údaje jsou uloženy pouze na serverech v zabezpečených datových centrech s omezeným, pečlivě kontrolovaným a auditovaným přístupem.

 Snažíme se používat taková bezpečnostní opatření, která poskytují dostatečné zabezpečení s ohledem na současný stav technolog ií. Přijatá bezpečnostní opatření jsou pak pravidelně aktualizována.

 Zabezpečení heslem

 Vaše hesla v systému vůbec neukládáme, ani je neukládáme do databáze. Pracujeme pouze se speciálně vypočtenými hash klíči.

 Jaká máte práva v souvislosti s ochranou vašich osobních údajů?

 Ve vztahu k Vašim osobním údajům máte zejména právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů, právo na opravu nebo doplnění Vašich osobních údajů, právo požadovat omezení zpracování, právo vznést námitku nebo stížnost proti zpracování Vašich osobních údajů, právo na přístup k Vašim osobním údajům, právo požadovat přenos Vašich osobních údajů, právo být informován o porušení zabezpečení Vašich osobních údajů a za určitých podmínek právo na výmaz některých osobních údajů, které ve vztahu k Vám zpracováváme (tzv. “právo být zapomenut”).

 Změna

 Svoje osobné údaje máte pod kontrolou predovšetkým prostredníctvom vášho používateľského účtu. Môžete tu mazať, resp. meniť Své osobní údaje máte pod kontrolou především prostřednictvím svého uživatelského účtu. Zde můžete vymazat nebo změnit základní údaje o své osobě a změnit nastavení týkající se zasílání obchodních newsletterů (nebo se z odběru obchodních newsletterů odhlásit) apod. Případně nás můžete kontaktovat e-mailem na adrese info@cub.systems.

 Oprava

 Pokud se domníváte, že osobní údaje, které o vás zpracováváme, jsou nesprávné, můžete nás kontaktovat e-mailem na adrese info@cub.systems. Pro urychlení opravy vašich osobních údajů a pro vaše pohodlí však doporučujeme, abyste si své osobní údaje upravili ve svém uživatelském profilu.

 Přístup (přenositelnost)

 Můžete nás požádat o zaslání přehledu vašich osobních údajů. Kontaktujte nás prosím e-mailem na adrese info@cub.systems.

 Zároveň máte právo na přístup k těmto informacím o vašich osobních údajích:

·        Jaké jsou kategorie dotčených osobních údajů.

·        Jaké jsou účely zpracování vašich osobních údajů.

·        Kdo, kromě nás, je příjemcem vašich osobních údajů.

·        Předpokládanou dobu, po kterou budou vaše osobní údaje uchovávány.

·        Zda máte právo požadovat, abychom vaše osobní údaje opravili nebo vymazali, nebo zda máte právo omezit zpracování vašich osobních údajů nebo proti němu vznést námitku.

·        Informace o zdroji osobních údajů, pokud jsme je nezískali od vás.

 Odstranění

 Můžete také požádat o vymazání svých údajů (vymazání se však netýká údajů na dokumentech, které jsme povinni uchovávat ze zákona (např. faktury nebo dobropisy). Pokud vaše osobní údaje potřebujeme ke zjištění, uplatnění nebo obhajobě našich právních náro ků, může být vaše žádost zamítnuta (např. v případě, že vůči vám máme nevypořádanou pohledávku nebo v případě probíhajícího řízení o žalobě).

  S výjimkou uvedených případů máte v těchto případech právo na výmaz:

1.      Osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly zpracovávány.

2.      Odvolali jste svůj souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovány, a neexistuje žádný další právní základ pro jejich zpracování.

3.      Vznesli jste námitku proti zpracování osobních údajů a má se za to, že při posouzení námitky bude zřejmé, že v dané situaci váš zájem převažuje nad naším zájmem na zpracování osobních údajů.

4.      Osobní údaje jsou zpracovávány protiprávně.

5.      Povinnost výmazu je stanovena zvláštním právním předpisem.

 Jak uplatnit právo na odstranění údajů?

 Kontaktujte nás prosím e-mailem na adrese info@cub.systems.

 Podání námitky

 Některé vaše osobní údaje zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu (viz část těchto podmínek nazvaná “Osobní údaje zpracováváme na základě těchto právních důvodů”). Pokud existují konkrétní důvody na vaší straně, můžete vznést námitku proti zpracování těchto vašich osobních údajů. Tuto námitku můžete vznést tak, že nám zašlete e-mail na adresu info@cub.systems.

 Omezení zpracování

 Pokud (a) popíráte přesnost svých osobních údajů, (b) vaše osobní údaje jsou zpracovávány protiprávně , (c) vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro účely zpracování, ale vy je potřebujete pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních nároků, nebo (d) jste vznesli námitku podle předchozího bodu, máte právo na to, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů.

 V takovém případě můžeme vaše osobní údaje zpracovávat pouze s vaším souhlasem (s výjimkou uložení nebo zálohování daných osobních údajů).

 Podání stížnosti

 Pokud se domníváte, že vaše osobní údaje zpracováváme protiprávně, máte rovněž právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu. Vedoucím dozorovým úřadem příslušným pro otázky zpracování osobních údajů je Úřad pro ochranu osobních údajů. Budeme však rádi, když se na nedopatření obrátíte nejprve na nás. Vždy se na nás můžete obrátit e-mailem na adrese info@cub.systems.

 

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou platné a účinné od 13. 6. 2023.